ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ชานนท์ พันธ์นิกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาลสุม
tel : 045210385-6
fax : 045210401
ที่อยู่ : 99 หมู่ 2 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์


หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตาม "หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"
รายละเอียด

รายงานงบการเงิน ณ กันยายน 2565
รายงานงบการเงิน ณ กันยายน 2565
รายละเอียด

เเผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลังหน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาลสุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด

Intranet System


MIS System


Credits: @ 2022 TSHOSPITAL: โรงพยาบาลตาลสุม ผู้พัฒนาระบบ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ