ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล
โรงพยาบาลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบคัดเลื่อกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ดังนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียด

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบุคคล
โรงพยาบาลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบคัดเลื่อกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 7,260 บาท ดังนี้
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 - 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียด

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตาม "หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"
รายละเอียด

Credits: @ 2022 TSHOSPITAL: โรงพยาบาลตาลสุม ผู้พัฒนาระบบ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ