เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย1.2 นโยบายของผู้บริหารนโยบายผู้บริหาร
  1. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf
  2. แผนยุทธศาตร์โรงพยาบาลตาลสุม.pdf