เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565
  1. สขร เดือนมกราคม 2565.pdf