เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT5 | 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564
  1. รวม สขร.1 เดือนธันวาคม.pdf