เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 1. EB2_13.pdf
 2. 1ระเบียบปฏิบัติเรื่องธรรมนูญองค์กรพยาบาล.pdf
 3. 2ระเบียบปฏิบัติเรื่องธรรมนูญองค์กรแพทย์.pdf
 4. 3ระเบียบปฏิบัติเรื่องคู่มือบรริหารความเสี่ยง.pdf
 5. 4วิธีปฏิบัติงานเรื่องบริการน้ำประปา.pdf
 6. 5วิธีปฏิบัติเรื่องการจำกัดของเสียในโรงพยาบาล.pdf
 7. 6วิธีปฏิบัติงานเรื่องมาตราฐานปฏิบัติงานสำหรับรพสต.ในเครือข่ายคปสอ.ตาลสุม.pdf
 8. 7ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยโรงพยาบาลตาลสุม.pdf
 9. 8ระเบียบปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
 10. 9คู่มือเอกสารคุณภาพ.pdf
 11. 10ระเบียบปฏิบัติเรื่องการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วย.pdf
 12. 11รระเบียบปฏิบัติเรื่องะบบการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ที่เปิดเผยโปร่งใส.pdf
 13. 12ระเบียบปฏิบัติเรื่องแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับยาที่มีชื่อพ้องมองคล้าย(LASA).pdf
 14. 13ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลักจากการใช้ยา(ADR).pdf
 15. 14ระเบียบปฏิบัติเรื่องการประสานยาที่ผู้ป่วยใช้อย่างต่อเนื่อง.pdf
 16. 15ระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยา.pdf
 17. 16ระเบียบปฏิบัติเรื่องการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก.pdf
 18. 17ระเบียบปฏิบัติเรื่องการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยใน.pdf
 19. 18ระเบียบปฏิบัติเรื่องความคลาดเคลื่อนทางยา.pdf
 20. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf