เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  1. EB2รวมไฟล์ทั้งหมดยกเว้น จากพัสดุ.pdf
  2. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf
  3. คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf