เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  1. 2564Strategic Plan _ KPI Monitoring(1).pptx แก้ไขข.pdf
  2. แผนยุทธศาตร์โรงพยาบาลตาลสุม.pdf
  3. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf