เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT21 | 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมมีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
  1. 5.โครงการอบรมคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง.pdf