เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT21 | 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  1. 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ.pdf