เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 25623. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  1. 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf
  2. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf