เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT15 | หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ
  1. 4.หนังสือแจ้งเวียน.pdf