เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย1.3 โครงสร้างหน่วยงาน1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  1. โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาลตาลสุม.pdf
  2. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf