วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1. บริการหลัก (main service) :


ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ ประชาชนในเขตอาเภอตาลสุม และอาเภอใกล้เคียง ครอบคลุมการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทันตกรรม กายภาพบาบัด แพทย์แผนไทยและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

2. วิสัยทัศน์ (vision) :


บริการดี มีมาตรฐาน บูรณาการงานสู่ชุมชน ประชาชนสุขภาพดี

3. พันธกิจ (mission) :


1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพผู้มารับบริการ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริการ โดยใช้กระบวนการเพิ่มศักยภาพด้านเทคนิคบริการวิชาการ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ มีสวนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน

4. ค่านิยม (values) :


รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ

5. ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency) :


1. การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคอย่างมีมาตรฐาน ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
2. การดูแลผู้ป่วยและระบบควบคุมโรคตามฤดูกาล ได้แก่ การควบคุมโรคไข้เลือดออก , โรคมือเท้าปาก ที่มีคุณภาพ
3. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่ครอบคลุมทุกด้านแบบองค์รวม ด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ที่ เข้มแข็งในชุมชน และดูแลต่อเนื่องในชุมชน เช่น เครือข่ายสายใยรักแห่งครอบครัว ,เครือข่ายสุขภาพจิต ,เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ,เครือข่ายดูแลในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง , เครือข่ายดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และเครือข่ายในการดูแลผู้พิการ ฟื้นฟูผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย ทีมหมอครอบครัว ที่ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

6. วัฒนธรรมองค์กร :


รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

8. พัฒนาคุณภาพบริการในกลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่


   4.1 โรคที่มีความเสี่ยงสูง เช่น AMI , Birth Asphyxia , PPH , HI
   4.2 โรคเรื้อรัง เช่น DM, Asthma
   4.3 โรคทางระบาดวิทยา เช่น DHF
   4.4 โรคจิตเวช อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
   4.5 โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น Occupational Lung Disease จากโรงโม่หิน , สารเคมีทางการเกษตร
   4.6 โรคสำคัญในพื้นที่ Teenage Pregnancy

9. พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่าย