ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลตาลสุม เป็นโรงพยาบาลระดับต้น (F2) ขนาด 30 เตียง


ให้บริการประชาชนในเขตอำเภอตาลสุมและอำเภอใกล้เคียง มีบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงทุติยภูมิ โดยมีแพทย์ทั่วไปหมุนเวียนทุกปี มีกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ที่ขึ้นตรงกับโรงพยาบาล 1 แห่ง วันที่เปิดบริการ วันที่ 3 ธันวาคม 2540

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล


1. โล่รางวัลโรงพยาบาลอาเภอดีเด่น ระดับโซน ประจำปี 2542
2. โล่รางวัลโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2542
3. โล่รางวัลฝึกอบรมและพัฒนากาลังคน ดาเนินกิจกรรม 5 ส.
4. โล่รางวัลหน่วยงานประสานกิจกรรมสาธารณสุขระดับอาเภอ ดีเด่น ปี พ.ศ. 2544
5. โล่โครงการพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน ( Healthy Workplace ) ประจำปี 2544
6. โลห์รางวัลชมเชยการประกวดจัดนิทรรศการ มหกรรมสุขภาพชุมชน จ. อุบลราชธานีปี 2552
7. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2553
8. โรงพยาบาลตาลสุมได้ผ่านการรับรองเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ประจำปี 2554
9. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ประจำปี 2554
10. โรงพยาบาลตาลสุมผ่านตามเกณฑ์การรับรองกระบวนการคุณภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2554
11. ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมระดับเพชร(โรงเรียนแรกของอาเภอตาลสุม) ประจำปี 2555
12. ผ่านการประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางานผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีมาก (ระดับทอง) ประจำปี 2555
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับรางวัลรองชนะเลิศ( ขนาดเล็ก) ประจำปี 2555
14. ผ่านการประเมินตาบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปี 2555
15. ผ่านการประเมินการให้บริการคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น(อาเภอแรกของจังหวัดอุบลราชธานี)ประจำปี 2555
16. ชนะเลิศการนาเสนอวิชาการ ประเภท นวัตกรรม โซน 1 สสจ.อุบลราชธานี ประจำปี 2555
17. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการนาเสนอวิชาการ มหกรรมวิชาการสุขภาพดีวิถีไทยเขต10ที่จ.มุกดาหารประจำปี 2555
18. รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2555 นางศศิธร คงสกุล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ( หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล )
19. ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานวิจัย ด้านคลินิกบริการ ระดับจังหวัด และ ระดับเขตเรื่อง การใช้โปรแกรมสปาเพื่อลดความเจ็บปวด ขณะรอ และร่วมนาเสนอในเวทีวิชาการระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับ กระทรวง และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555
20. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทานโล่เกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองประจา ปี 2553 และ ผ่านการ Re-accredit ปี 2556
21. ผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงจากการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับดีเด่นประจำปี 2556
22. ผ่านการประเมินอาเภออนามัยการเจริญพันธ์ ประจำปี 2556
23. ผ่านการประเมินอาเภอส่งเสริม ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนประจำปี 2556
24. ผ่านการประเมิน หมู่บ้านจัดการ/ตาบลจัดการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2557
25. ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพประจำปี 2557
26. ผ่านการประเมินองค์กรไร้พุงประจำปี 2557
27. โรงพยาบาลตาลสุมได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นระยะเวลา 3ปี วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2558
28. ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารอวค์กร ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมันและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาการรับรอง 2560 - 2563