Generic placeholder image

EB4.หน่วยงานมีมาตรการ เเละวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างดดละการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงานฯ

    1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบเเละสั่งการ นำเผยเเพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

    1.3 เเผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

    1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

2. รายงานผลของเเผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

    2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบเเละสั่งการ นำข้อมูลเผยเเพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    2.2 รายงานผลการดำเนินการตามเเผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

    3.1 หนังสือเเจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับเเนวทางการตรวจสอบฯ

    3.2 หนังสือขอนุญาตินำเผยเเพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

    4.1 ชุดที่ 1

    4.2 ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รวม EB4.pdf

: 2020-12-23 : Admin 218