เอกสาร HA

เอกสาร HA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านความปลอดภัยอัคคีภัย
  1. แผนอัคคีภัย รพ.ตาลสุม64.pdf
2เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านความปลอดภัยx-ray
  1. ตรวจเยี่ยมXray-2565.pdf