เอกสาร HA

เอกสาร HA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านเกณฑ์การประเมินด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกหมวดงานสถาปัตยกรรม ข้อ 1-12
  1. 3.หมวดงานสถาปัตยกรรม ข้อ1-12.pdf
2เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านเกณฑ์การประเมินด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกหมวดงานมัณฑนศิลป์
  1. 3.หมวดงานมัณฑนศิลป์ข้อ13.pdf
3เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านเกณฑ์การประเมินด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกระบบประปา
  1. การพัฒนาระบบการจัดหาน้ำสะอาด.pdf
4เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านเกณฑ์การประเมินด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างอาคาร (ความมั่นคงเเข็งเเรงของอาคาร
  1. โครงส้างอาคาร(ความมั่นคงเเข็งเเรงของอาคาร).pdf
5เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านเกณฑ์การประเมินด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก15.โครงสร้างอาคาร (ความมั่นคงเเข็งเเรงของอาคาร)
  1. โครงส้างอาคาร(ความมั่นคงเเข็งเเรงของอาคาร).pdf