เอกสาร HA

เอกสาร HA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการสถานพยาบาลจัดให้มีนโยบายการจัดการคุณภาพ
 1. มีการประกาศนโยบายของผู้บริหารสูงสุด_compressed.pdf
2เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
 1. hs4.1.3.pdf
3เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
 1. hs4 1.3.pdf
4เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและมีกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
 1. hs4 1.4.pdf
5เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ
 1. hs4 1.4.pdf
6เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ
 1. มีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ.pdf
7เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ
 1. มีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ.pdf
8เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ
 1. hs4.2.1.pdf
9เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ
 1. การดำเนินงาน_compressed.pdf
10เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพการบริหารสถานพยาบาล
 1. แผนปฏบัติงาน HA.pdf
11เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพการบริหารสถานพยาบาล
 1. hs4 2.2.pdf
12เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพการบริหารสถานพยาบาล
 1. hs4.2.2.pdf
13เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพการบริหารสถานพยาบาล
 1. การดำเนินงาน_compressed.pdf
14เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
 1. TSH_01_640929_ แผนอัคคีภัย.pdf
15เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
 1. TSH hs4.1.3pptx.pdf
16เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและมีกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
 1. TSH hs4.1.4.pdf
17เอกสารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการบริหารจัดการการดำเนินงานที่แสดงถึงชื่อเสียงสถานพยาบาล
 1. แผนพัฒนา.pdf